CLOSE

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Als u een dienst of product koopt via de website www.bodyclinic.nl (hierna: de Website) dan sluit u een overeenkomst (hierna de ‘Overeenkomst’) met:
   The Body Clinic B.V.
   gevestigd te: Amsterdam aan de Achillesstraat 85 KvK-nummer: KVK 69107467
   BTW-nummer: NL857737922B01
   Telefoonnummer: 020 463 8668
   Hierna te noemen: ‘The Body Clinic’, ‘Wij’ of ‘Ons’, ‘Onze’.
  2. Daarnaast bestaat de Overeenkomst uit specifieke afspraken, zoals de prijs, looptijd van de dienst, het gekozen product, de reeds gesloten behandelingsovereenkomst en Onze Privacyverklaring.
 2. Producten en diensten
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Wij verlenen en op de producten die Wij leveren.
  2. Diensten neemt u bij Ons af in de vorm van een verlengd behandelprogramma of een extra voedingscoachgesprek (hierna ook aangeduid als ‘Dienst(en)’). Het product dat wij leveren zijn extra naaldjes voor de medicatie die onderdeel uitmaakt van het behandelprogramma (hierna aangeduid als ‘Product(en)’).
 3. Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst vangt aan op het moment dat u het bestelproces via de Website volledig heeft doorlopen. Uw Overeenkomst wordt bevestigd per e-mail op het e- mailadres dat u tijdens het bestelproces heeft ingevoerd. Wij verzoeken u deze e-mail goed te controleren en het ons te laten weten via [email protected] als de inhoud van de e-mail niet klopt.
  2. Tijdens het bestelproces via de Website krijgt u de beschikking over alle voorwaarden die van toepassing zullen zijn op uw Overeenkomst. Dat zijn in ieder geval deze Algemene Voorwaarden. Direct nadat u de Overeenkomst heeft bevestigd, volgt er een toetsing door een arts of u een bij Ons bestaande cliënt bent. U kunt uitsluitend via onze Website diensten en/of producten bestellen indien u een bestaande cliënt bent en al eerder een consult bij een van onze artsen heeft gehad.
  3. Als u een van onze Diensten heeft aangeschaft is de looptijd van de Overeenkomst afhankelijk van het soort Dienst dat u heeft aangeschaft:
   • Voedingscoach sessie- online: dit is een eenmalige sessie van 30 minuten, u kunt meerdere sessies bestellen;
   • Care programma: behandeling met medisch injecties inclusief supervisie van een arts, twee coachings-sessies per maand van een voedingscoach, medische injecties exclusief naaldjes en inclusief dagelijks op maat gemaakte recepten via de Vytal voedings-App. De looptijd van het Care programma is afhankelijk van de keuze die u op de Website heeft gemaakt voor 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden;
   • Indepenent programma: behandeling met medisch injecties inclusief supervisie van een arts, één coaching-sessie bij de start van het programma van een voedingscoach, medische injecties exclusief naaldjes. De looptijd van het Independent programma is afhankelijk van de keuze die u op de Website heeft gemaakt voor 1 maand, 2 maanden, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden;
  4. De Diensten lopen automatisch af na de door u gekozen looptijd. Tegen het einde van de looptijd kunt u nieuwe Diensten op de Website bestellen.
 4. Bedenktijd als u een Product koopt
  1. Indien u een Product koopt in onze webshop heeft u binnen veertien dagen na ontvangst van dit Product het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden op te geven.
  2. U kunt gebruikmaken van uw ontbindingsrecht door een duidelijke e-mail te sturen aan onze functionaris gegevensbescherming, Djilly Ybema, via [email protected]. Wij zullen de ontvangst van de ontbinding zo snel mogelijk aan u bevestigen.
  3. Binnen twee weken nadat u aan Ons hebt laten weten dat u gebruik wil maken van uw recht op ontbinding, moet u Ons het Product ongebruikt en
   onbeschadigd terugsturen. U stuurt het Product naar het volgende adres: de Maas 22c te Best (5684PL). Voor de duidelijkheid: het is niet mogelijk om medicatie na verzending retour te sturen conform het wettelijke retourrecht.
  4. De kosten voor het terugsturen van het Product komen voor uw rekening.
  5. Na ontbinding van de Overeenkomst voor het Product, zullen Wij het bedrag dat u heeft betaald voor het Product plus de door u betaalde verzendkosten aan u terugbetalen. Als u het Product gebruikt of beschadigd heeft dan heeft u geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag en de verzendkosten.
  6. Tijdens de herroepingstermijn en tot en met de retourzending moet er zorgvuldig zijn omgegaan met het product en de verpakking. In geen geval mag u de verzegeling worden verbreken als u gebruik wil (kunnen) maken van uw herroepingsrecht. Als het product geen verzegeling bevat, mag u het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat de aard, de kenmerken en de werking van het product zijn.
 5. Bedenktijd als u een Dienst afneemt
  1. Als u bij Ons een van Onze Diensten afneemt, dan heeft u vanaf de dag waarop u de Overeenkomst sluit veertien dagen de tijd om de Overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven.
  2. U kunt gebruikmaken van uw ontbindingsrecht door een duidelijke e-mail te sturen aan onze functionaris gegevensbescherming Djilly Ybema via [email protected]. Wij zullen de ontvangst van de ontbinding zo snel mogelijk aan u bevestigen.
  3. Als u direct na het sluiten van de Overeenkomst of binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst al gebruik wil maken van Onze Diensten, dan kunt u ook afstand doen van uw recht tot ontbinding. Doet zich dit voor, dan dient u bij het definitief maken van de bestelling aan te geven dat u afstand doet van uw recht.
 6. Prijzen en betaling Diensten
  1. Vanaf de ingangsdatum van uw Overeenkomst bent u verplicht tot het betalen van de prijs die van toepassing is op de Diensten die u heeft gekozen. Als u gebruikmaakt van uw recht tot ontbinding, dan vervalt uw betalingsverplichting vanaf het moment van ontbinding.
  2. De totaalprijzen voor onze Diensten staan duidelijk vermeld op Onze Website. De prijzen van het Care programma en Independent programma bevatten de medicatie die Wij op basis van een recept van een arts voor u bestellen bij een apotheek met wie Wij samenwerken. De apotheek levert de medicatie bij u thuis af. Wij betalen namens u de kosten van de medicatie aan de apotheek. Bij het definitief maken van uw bestelling gaat u akkoord met deze werkwijze.
  3. U verricht de betaling direct via Onze Webshop bij het sluiten van de Overeenkomst. U betaalt het aankoopbedrag via de betalingsmogelijkheden op onze Website.
  4. Wij kunnen de prijzen voor onze Diensten wijzigen. Wij kunnen de prijzen niet wijzigen gedurende de looptijd van uw Overeenkomst. Hierbij gelden de prijzen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 7. Prijzen en betaling Producten
  1. De prijzen voor Onze Producten staan duidelijk vermeld op Onze Website. U verricht de betaling direct via Onze Webshop bij het sluiten van de Overeenkomst. U betaalt het aankoopbedrag via de betalingsmogelijkheden op Onze Website als u via de Website een product bestelt.
  2. Wij kunnen de prijzen voor onze Producten wijzigen. Wij kunnen de prijzen niet wijzigen gedurende de looptijd van uw Overeenkomst. Hierbij gelden de prijzen ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
 8. Privacy
  1. Wij hebben uw gegevens nodig als u een Product of Dienst bij ons bestelt, gebruik maakt van onze Diensten of contact met ons opneemt. Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wat Wij met uw persoonsgegevens doen en waarom Wij ze nodig hebben, hebben wij opgenomen in onze Privacyverklaring.
 9. Intellectueel Eigendom en eerlijk gebruik van onze Diensten
  1. Op Onze Diensten kunnen intellectuele eigendomsrechten rusten. Deze rechten zijn van Ons of onze licentiegevers.
  2. Alle informatie die wij geven op Onze Website en bij de uitvoering van onze Diensten is bestemd voor persoonlijk gebruik. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ons is het niet toegestaan de informatie die wij verstrekken te verveelvoudigen (kopiëren), door te zenden of beschikbaar te stellen aan anderen. Dit betekent onder andere dat u de informatie (waaronder Onze programma’s) niet op zo’n manier met iemand anders mag delen zodat die andere feitelijk gebruik kan maken van onze Diensten (of een deel daarvan) zonder dat die andere zelf een overeenkomst met Ons hoeft te sluiten.
  3. De handelsnaam en het woord- en beeldmerk The Body Clinic zijn eigendom van Ons. Zonder schriftelijke toestemming van Ons is het niet toegestaan gebruik te maken van deze handelsnaam en dit merk.
 10. Aansprakelijkheid en tussentijdse ontbinding
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u lijdt als gevolg van of in verband met deelname aan een van onze programma’s of het gebruik van onze Diensten of Producten. Dit is alleen anders in geval:
   • (a) uw schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze kant;
   • (b) onze schadevergoedingsplicht op basis van dwingend recht niet kan worden uitgesloten, maar dan alleen voor zover die niet kan worden uitgesloten.
  2. Als Wij belangrijke verplichtingen uit de Overeenkomst niet goed nakomen, dan heeft u maximaal recht op terugbetaling van de bedragen die u aan Ons heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop wij in verzuim zijn geraakt met het nakomen van onze verplichtingen onder de Overeenkomst. Wij raken pas in verzuim als u:
   • (a) Ons schriftelijk in gebreke hebt gesteld. Dat doet u door een duidelijke e-mail te sturen aan [email protected]; en
   • (b) Ons in die ingebrekestelling een termijn van 30 dagen heeft gegeven om onze verplichtingen alsnog na te komen; en
   • (c) Wij binnen die termijn van 30 dagen niet alsnog onze verplichtingen nakomen.
  3. Wanneer u de stappen in artikel 10.2 heeft doorlopen en Wij zijn onze verplichtingen alsnog niet nagekomen, heeft u tevens het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Dat doet u door dit schriftelijk aan Ons te bevestigen via [email protected]
  4. Artikelen 10.2 en 10.3 gelden niet als de verplichting(en) die Wij niet nakomen in alle redelijkheid van ondergeschikt belang zijn ten opzichte van de verplichtingen die Wij wél nakomen.
 11. Garanties
  1. Wij kunnen niet garanderen dat onze Diensten leiden tot een bepaald resultaat, zoals het verliezen van gewicht of een verbetering van de levensstijl of gezondheid.
  2. Voor Producten die u bij Ons afneemt geldt dat wij garanderen dat deze beantwoorden aan de Overeenkomst. Als u constateert dat het Product kapot of beschadigd is of sneller slijt dan u van het Product mocht verwachten, neemt u dan direct contact op met Ons via [email protected] zodat we een afspraak kunnen maken over herstel, vervanging of retournering van het Product (afhankelijk van waarop u op een gegeven moment recht hebt).
  3. Ingeval van fabricagefouten van de Liraglutide-injectie wordt verzocht om direct contact op te nemen met de fabrikant Novo Nordisk via [email protected]
 12. Wijziging van deze Algemene Voorwaarden
  1. Wij hebben het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen Wij u berichten over onze nieuwe algemene voorwaarden via onze Website. Deze nieuwe algemene voorwaarden worden automatisch van toepassing op uw Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de nieuwe algemene voorwaarden. Als u het niet eens bent met de nieuwe algemene voorwaarden en de nieuwe algemene voorwaarden vormen een wezenlijke wijziging van uw Overeenkomst, dan kunt u uw Overeenkomst met Ons opzeggen. Dat doet u door een e-mail te sturen aan [email protected] en u moet dan een opzegtermijn van 30 dagen in acht nemen. Tijdens die opzegtermijn gelden dan nog de oude algemene voorwaarden.
 13. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op deze Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  2. Als er een geschil is ontstaan tussen u en Ons kunt u in eerste instantie een klacht indienen via [email protected]. Komt u er onverhoopt samen met de arts er niet uit, dan brengt uw arts u in contact met de Klachtenfunctionaris van DOKh. U kunt zelf ook direct contact opnemen met DOKh.
  3. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam.